T: +31-(0)-88-8802800
whatsapp.48x48
Nieuwe klant?
  • Beste kwaliteit voor de beste prijs
  • Dagelijks nieuwe aanvoer
  • Eigen bezorg service
  • Levering binnen 24 uur
  • Meer dan 30 jaar ervaring
header-bg-asfalt
Vind hier uw daf, scania, of volvo parts:

ALGEMENE RELATIE- EN LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN Handelsonderneming M. Vos V.O.F.

 

Artikel 1 ALGEMEEN

1. Deze Algemene Relatie- en Leverings- en Verkoopvoorwaarden (hierna: “algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, leveringen van zaken en diensten en op de totstandkoming, inhoud en nakoming van alle overeenkomsten van Handelsonderneming M. Vos V.O.F., gevestigd te Hedel, Velddriel en Zaltbommel. Tevens ook werkende onder de bedrijfsnamen Vostruckparts en Vostrucks.

2.Wederpartij verklaart: zich te allen tijde verre te houden van witwassen, corruptie, terrorismefi nanciering en doorlevering aan of naar gesanctioneerde personen/landen.

3. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van een wederpartij, waaronder mede begrepen de inkoopvoorwaarden van die wederpartij, binden ons niet, tenzij deze schriftelijk door ons zijn aanvaard, waarbij voor al het overige onze algemene voorwaarden van toepassing blijven.

 

Artikel 2 AANBIEDINGEN

1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod, tenzij schriftelijk anders overeengekomen dan wel hiervan in onze algemene voorwaarden wordt afgeweken.

2. Beschrijvingen in aanbiedingen, zoals afbeeldingen, catalogi, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven, afwerking en kleuren, zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar binden ons niet.

3. Indien door de wederpartij een order is verstrekt, zonder dat door ons een aanbieding is uitgebracht, komt de overeenkomst eerst tot stand wanneer wij binnen tien dagen de order schriftelijk hebben geaccepteerd of indien en voor zover een order reeds door ons is uitgevoerd. Verzending van de factuur aan de wederpartij wordt aangemerkt als een bevestiging van de order.

4. Door ons verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.

5. Mondelinge toezeggingen door, dan wel afspraken of overeenkomsten met onze ondergeschikten, zoals vertegenwoordigers en de personen die niet in onze dienst zijn, tussenpersonen daaronder begrepen, binden ons niet dan nadat deze afspraken, toezeggingen of overeenkomsten door een bevoegdelijk vertegenwoordiger van ons schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 3 PRIJZEN

1. De in een aanbieding genoemde prijzen gelden exclusief btw. De prijzen zijn steeds gebaseerd op het ten tijde van het uitbrengen van het aanbieding geldende prijspeil, tenzij door ons schriftelijk anders is medegedeeld.

2. Wij zijn gerechtigd eventuele veranderingen in prijspeil, bijvoorbeeld door wijzigingen van de verkoopprijzen van onze leveranciers, vrachtprijzen, de koersen van buitenlandse valuta, in- en uitvoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffi ngen, verzekeringskosten,

loonkosten, sociale lasten, kosten van verpakking, belastingen en andere prijsbepalende factoren, door te voeren in de door de wederpartij te betalen prijs.

3. Indien deze prijswijziging wordt doorgevoerd na het uitbrengen van de aanbieding is de wederpartij bevoegd zonder kosten af te zien van de overeenkomst. Indien de prijswijziging wordt doorgevoerd binnen drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

4. Onze prijslijsten en andere prijsvermeldingen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief btw. De wederpartij kan hieraan geen rechten ontlenen. Wij behouden ons het recht voor om deze prijslijsten en prijsvermeldingen, alsmede de daarin vermelde produkten te allen tijde te wijzigen.

5. De kosten van verzending van franco huis of verzending onder rembours of verzending per express komen ten laste van de wederpartij, tenzij door ons schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4 LEVERTIJDEN

1. De door ons opgegeven levertijden zijn niet fataal en wij raken dan ook niet in verzuim door de enkele overschrijding daarvan. De opgegeven levertijden zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Indien buiten onze schuld vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde omstandigheden of ten gevolge van het tussentijds wijzigen van de order door de wederpartij, wordt de levertijd dienovereenkomstig verlengd, onverminderd het hierna bepaalde voor het geval dat wij door overmacht de overeenkomst tijdelijk of blijvend niet kunnen nakomen. Overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn, door welke oorzaak dan ook, geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, dan wel niet-nakoming en/of opschorting van zijn verplichtingen jegens ons.

2. De leveringstermijn vangt aan op het moment dat wij de order van de wederpartij schriftelijk hebben bevestigd, de eventueel bedongen vooruitbetaling hebben ontvangen en tevens alle technische gegevens benodigd voor de uitvoering van de overeenkomst aan ons zijn verstrekt.

 

Artikel 5 OVERMACHT

1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan iedere tekortkoming in de nakoming die niet te wijten is aan onze schuld noch voor onze rekening komt.

2. Van overmacht aan onze zijde is in ieder geval sprake, indien wij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd worden aan onze verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorwaarden daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, terroristische aanslagen, oproer, molest, brand, waterschade, werkstaking, bedrijfsbezetting, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring, gevolgen van natuurgeweld, ziekte onder personeel, materiaalfouten, transportmoeilijkheden, gebrek aan grondstoffen. Voorts door alle overige oorzaken buiten onze schuld of risicosfeer verstaan.

3. Het bepaalde in het vorige lid is tevens toepasselijk op derden van wie wij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, evenals bij opslag of gedurende het transport, al dan niet in eigen beheer.

4. In geval van verhindering tot uitvoeren van de overeenkomst is ieder der partijen gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zullen zijn.

5. In afwijking van het bovenstaande zijn wij in geval van tijdelijke verhindering tot uitvoeren van de overeenkomst ten gevolge van overmacht bevoegd de levering op te schorten, voor de duur van de verhindering. De wederpartij is alsdan bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien van hem in redelijkheid, gezien de omstandigheden van het geval, niet kan worden gevergd dat hij opheffi ng van de (oorzaak van de) verhindering afwacht. Zodanige ontbinding geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding.

Artikel 6: Aanbetaling als zekerheidsstelling

1. Tenzij anders is schriftelijk overeengekomen, volgt na de koop een aanbetaling door de kopende partij als zekerheidstelling. Een voertuig is pas verkocht wanneer de aanbetaling binnen is. Zonder aanbetaling reserveren wij geen voertuigen.

2. Wij hanteren een aanbetaling van 10% van het aankoopbedrag van het voertuig met een minimum van € 1.000. U weet dan zeker dat het voertuig uw eigendom wordt en Vos Truckparts is zo ervan verzekerd dat het voertuig daadwerkelijk verkocht is.

3. Let op: Restitutie van de aanbetaling wordt niet gedaan indien de koper de aankoop annuleert. De aanbetaling dient dan voor de gemaakte kosten en winstderving.

4. Nadat een koop overeengekomen is en de aanbetaling is gedaan, is er 4 weken de tijd voor de kopende partij om het restantbedrag te voldoen. Daarna dient het voertuig binnen 2 weken afgehaald dient te worden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 7 BETALING

1. Tenzij anders is overeengekomen, dient een betaling te geschieden vooraf per bankoverboeking, of vooraf met een pinbetaling op ons kantoor. Bij overboeking dient de rekeninghouder te allen tijde dezelfde te zijn als de gefactureerde. Daarnaast behouden Vostruckparts en Vostrucks het recht om de levering pas doorgang te laten vinden nadat het factuurbedrag is bijgeschreven op onze bankrekening. Contante betalingen hebben niet onze voorkeur en contante betalingen boven drieduizend euro (€3.000) worden door ons niet gefaciliteerd. Tevens worden biljetten van tweehonderd euro (€ 200) en vijfhonderd euro (€ 500) door ons niet geaccepteerd.

2. In de overige gevallen dient betaling van de factuurbedragen steeds zonder korting of verrekening te geschieden binnen vijftien dagen na factuurdatum.

3. Indien de wederpartij in gebreke blijft tijdig te betalen, zal de wederpartij, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist in verzuim zijn en is hij over het openstaande deel van het factuurbedrag, boven de overeengekomen prijs of som, de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. Daarboven is de wederpartij gehouden tot volledige schadevergoeding wegens zijn tekortkomingen en zijn voor rekening van de wederpartij alle in redelijkheid door ons gemaakte kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, alsmede ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte.

4. De gehele koopprijs en de kosten van de dienstverlening is/zijn in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van het bedrag op de vervaldag, wanneer de wederpartij in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling vraagt of onder curatele wordt gesteld, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd, wanneer deze in liquidatie treedt, overlijdt of wordt ontbonden.

5. Indien wij zulks verlangen, is de wederpartij verplicht de overeengekomen prijzen of sommen geheel of gedeeltelijk vooruit te voldoen dan wel genoegzame zekerheid te stellen voor de tijdige en algehele voldoening van zijn betalings- en andere verplichtingen. Wij kunnen die ook verlangen wanneer wij met de uitvoering van de overeenkomst reeds zijn aangevangen. Indien hierdoor de levering wordt vertraagd, is de wederpartij aansprakelijk voor de door ons dientengevolge te lijden schade. Weigering van de wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen, geeft ons het recht door middel van een daartoe strekkende verklaring de overeenkomst te ontbinden, onverminderd ons recht tot vergoeding van inkomsten en winstderving.

6. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat uit in te winnen informatie de kredietwaardigheid van de wederpartij dient te blijken. Wij zijn te allen tijde gerechtigd uitsluitend tegen contante betaling te leveren.

7. De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en (gerechtelijke of buitengerechtelijke) kosten en vervolgens van die factuurbedragen, welke het langst verschuldigd zijn, ongeacht de vermelding van de wederpartij dat de betaling betrekking heeft op andere facturen.

8. Bij gedeeltelijke levering dienen de daarop betrekking hebbende facturen, overeenkomstig de voor de gehele order geldende betalingsvoorwaarden, te worden voldaan.

 

Artikel 8 AFLEVERING

1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt de afl evering van de zaken op conditie ‘af fabriek’ (Ex Works). De zaken zijn voor rekening en risico van de wederpartij zodra deze ons bedrijf hebben verlaten.

2. Wanneer een gedeelte van de order gereed is, zijn wij te onzer keuze bevoegd dit deel van de order te leveren, dan wel pas te leveren wanneer de gehele bestelling gereed is.

3. De wederpartij is verplicht de zaken onmiddellijk na ontvangst te controleren op gebreken. In geval er sprake is van manco’s in de levering, zijn wij gerechtigd het ontbrekende deel daarvan binnen een redelijke termijn na te leveren en/of het beschadigde deel te vervangen zonder dat de wederpartij gerechtigd is om gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst te vorderen of schadevergoeding van ons te verlangen hoe ook genaamd. Geringe afwijkingen worden niet als manco in de levering beschouwd.

4. Indien de wederpartij nalatig blijkt met het verrichten van een handeling waarmee hij aan de levering van zaken dient mee te werken, zijn de zaken voor risico van de wederpartij vanaf het moment dat zij voor verzending gereed staan, ongeacht waar zij zich op dat moment bevinden. De wederpartij is in dat geval naast de koopprijs tevens een vergoeding voor opslagkosten verschuldigd.

5. Indien de wederpartij in gebreke is ter zake van de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zijn wij bevoegd, behoudens de overige aan ons toekomende rechten, de afl evering van de door de wederpartij gekochte zaken voor de duur van het verzuim op te schorten, dan wel deze zaken slechts onder rembours af te leveren.

 

Artikel 9 RECLAMES, RETOURZENDINGEN EN GARANTIE

1. Alle reclames moeten schriftelijk geschieden onder nauwkeurige omschrijving van de klacht en de eventuele oorzaak daarvan en dienen binnen acht dagen na de ontvangst van de zaken/verlening van onze diensten in ons bezit te zijn.

2. Reclames kunnen slechts geldig worden gemaakt ten aanzien van de zaken die zich nog bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd. Geringe en in de handel toelaatbaar geachte of anderszins niet te vermijden en niet door ons toedoen ontstane afwijkingen leveren geen grond voor reclame op.

3. In geval van gerechtvaardigde reclame hebben wij het recht de producten door anderen te vervangen, een en ander met uitsluiting van alle rechten en aanspraken op schadevergoeding van de wederpartij.

4. Een schriftelijke mededeling als in het eerste lid van dit artikel bedoeld, ontheft de wederpartij niet van zijn verplichting om het verkochte aan ons geheel en onverkort en zonder enig recht op verrekening overeenkomstig de bepalingen van deze voorwaarden te voldoen.

5. Retourzendingen zijn slechts toegestaan indien wij daarmee schriftelijk hebben ingestemd. Dit houdt niet in dat de klacht door ons is erkend. Retourzendingen dienen - tenzij deze beschadigd zijn ontvangen - in ongeschonden staat in de originele verpakking aan ons te worden gezonden voor rekening en risico van de wederpartij.

6. Creditering bij retourzending vindt plaats op basis van de aan de wederpartij in rekening gebrachte koopprijs, met dien verstande, dat het te crediteren bedrag nooit meer zal bedragen dan de prijs die wij de wederpartij zouden berekenen op de dag waarop de teruggezonden zaken aan ons worden afgeleverd.

7. De garantie geldt slechts indien de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens ons (zowel fi nancieel als anderszins) heeft voldaan, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

8. Geen garantie wordt gegeven voor gebruikte (tweedehands) onderdelen en trucks, tenzij anders aangegeven op de factuur.

9. Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onjuist onderhoud of die welke zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens de wederpartij zelf of door derden aangebracht, blijven buiten de garantie.

 

Artikel 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. De wederpartij wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door ons geleverde of nog te leveren zaken. De eigendom van het door ons geleverde gaat eerst op de wederpartij over, zodra de wederpartij heeft voldaan aan al hetgeen deze aan ons ter zake van de betreffende overeenkomst verschuldigd is. Indien de wederpartij de zaken heeft verkocht en doorgeleverd aan een derde, voordat de eigendom op haar is overgegaan, wordt deze derde slechts houder van de zaken ten opzichte van ons.

2. De wederpartij is verplicht in geval de door ons verkochte zaken door hem aan derden worden doorgeleverd, het eigendomsrecht op deze zaken voor te behouden en ons bij voorbaat al zijn rechten, welke hij jegens die derden mocht hebben, in pand dan wel op enige andere wijze over te dragen voor hetgeen wij van de wederpartij te vorderen mochten hebben, naar aanleiding van de tussen de ons en de wederpartij gesloten overeenkomst.

3. In geval de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst, met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren diensten jegens ons niet nakomt, zijn wij zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, de oorspronkelijk geleverde zaken terug te nemen. De wederpartij machtigt ons de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

 

Artikel 11 AANSPRAKELIJKHEID

1. Behoudens het hierboven gestelde ten aanzien van reclames en behoudens grove schuld en opzet, zijn wij nimmer aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect aan personen, zaken of bedrijven van de wederpartij, en/of van derden. Dit laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van ons ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

2. Indien wij ondanks het gestelde in lid 1 van dit artikel tot enige schadevergoeding gehouden zijn, bedraagt deze schadevergoeding per gebeurtenis (waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) in geen geval meer dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de overeenkomst tussen partijen, in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan, met een maximum van honderdduizend euro (€ 100.000).

3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de wederpartij na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij ons heeft gemeld.

4. De wederpartij vrijwaart ons voor alle schade die wij mochten lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met door ons geleverde zaken of diensten, daaronder mede begrepen aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door ons geleverde zaken of diensten die door de wederpartij werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten of diensten van de wederpartij, tenzij de wederpartij bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of door levering als hiervoor bedoeld.

5. Bovendien vrijwaart de wederpartij ons voor alle door ons gemaakte kosten en door ons of derden te lijden schade door in opdracht van de wederpartij zaken, modellen, tekeningen, monsters en dergelijke te gebruiken of toe te passen. Onder schade wordt mede verstaan de schade die ontstaat doordat bij een zodanig gebruik of toepassing rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden worden geschonden.

6. Voor zover de wederpartij aan ons zaken ter beschikking heeft gesteld, geschiedt zulks geheel voor risico van de wederpartij. Indien deze zaken alsdan worden beschadigd of verloren gaan, zijn wij tot geen enkele schadevergoeding gehouden. De wederpartij is verplicht deze zaken tegen brand diefstal en beschadiging te verzekeren en voor de duur van de overeenkomst verzekerd te houden.

 

Artikel 12 RETENTIERECHT

Wij zijn gerechtigd de afgifte van alle onder ons bevindende zaken van de wederpartij te weigeren, zolang deze zaken of verrichte werkzaamheden niet volledig betaald zijn.

 

Artikel 13 ONTBINDING

1. De overeenkomst wordt van rechtswege ontbonden, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de wederpartij die de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig heeft voldaan, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

2. Indien de wederpartij ons goede grond geeft te vrezen dat hij zijn verplichtingen jegens ons niet zal nakomen of indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige met ons gesloten overeenkomst, voortvloeien alsmede in geval van schorsing van betalingen, liquidatie van de zaken van de wederpartij of diens overlijden, zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3. Ontbinding geschiedt zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, en met terugvordering van alle zaken waarop het eigendomsvoorbehoud en/of pandrecht van ons rust.

4. Ingeval van ontbinding zijn wij bevoegd de zaken genoemd in het vorige lid bij de wederpartij op diens kosten weg te halen, waaraan de wederpartij op alle dagen en uren zijn medewerking moet verlenen, alsmede terugvordering van het door ons geleverde, voor zover nog niet betaald - dan wel betaling voor het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en/of voor verdere levering vooruitbetaling te eisen.

5. In voornoemde gevallen is elke vordering welke wij ten laste van de wederpartij hebben onmiddellijk opeisbaar.

6. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door ons geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.

 

Artikel 14 GESCHILLEN

1. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen onderworpen zijn aan het Nederlands recht. Alle geschillen voortvloeiende uit tussen partijen bestaande overeenkomsten, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, voor zover de wettelijke bepalingen zich daar niet tegen verzetten, tenzij wij er de voorkeur aan geven het geschil aan het oordeel van een andere bevoegde al dan niet Nederlandse rechter te onderwerpen.

2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 15 WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden in hun geheel of op bepaalde onderdelen of voor bepaalde zaken of wederpartijen te wijzigen